بازیابی دوربین مدار بسته

انواع بازیابی دوربین مدار بسته

بازیابی هارد دوربین مدار بسته ای که شناسایی نمیشود یا هاردی که خراب شده باشد (خرابی مانند ضربه خوردگی,سوختگی,آب خوردگی و ...) بازیابی هارد دوربین مدار بسته ای که اطلاعات آن پاک شده یا پیام فرمت دهد (بازیابی در صورتی امکان پذیر می باشد که بروی آن هارد اطلاعات جدیدی