اخبار

بازیابی هارد خراب

این گونه بازیابی شامل: هاردهایی که شناسایی نمیشود هاردهایی که ضربه خوردند هاردهایی که توسط

انواع بازیابی دوربین مدار بسته

بازیابی هارد دوربین مدار بسته ای که شناسایی نمیشود یا هاردی که خراب شده باشد